Paardrijles

Lessen

Bij Manege Pullens leert u onder begeleiding van erkende en gediplomeerde instructeurs in groepsverband of eventueel individueel op een verantwoorde manier paardrijden, van beginnersniveau tot gevorderd, van recreatieruiter tot wedstrijdruiter.

De lesgroepen worden op niveau ingedeeld, zodat u bij mensen in de groep komt te rijden die ongeveer hetzelfde niveau hebben als u. 

Lessen bij Manege Pullens is Leervol, Leuk en Kei gezellig.

Ook is het mogelijk om onder begeleiding een buitenrit te maken in het nationaal park de Loonse en Drunense duinen.

Kom langs en informeer naar de mogelijkheden.

Lestijden

Dag soort les Aanvangstijd
Maandag

manege Jeugdles

Vrij rijden

manege volwassen lessen

16.30u - 17.30u

17.30u - 19.30u

19.30u - 22.30u

Dinsdag

manege Jeugdles

Pension Jeugdles

Pension volwassen les

manege volwassen lessen

16.30u - 17.30u

17.30u - 18.30u

18.30u - 19.30u

19.30u - 22.30u

Woensdag

manege Jeugdles

Vrij rijden

manege volwassen lessen

13.30u - 16.30u

16.30u - 19.30u

19.30u - 22.30u

Donderdag

Pension Jeugdles

Pension volwassen les

manege volwassen lessen

18.00u - 19.00u

19.00u - 20.00u

20.00u - 23.00u

Vrijdag

Springlessen

Vrij rijden

17.00u - 20.00u

20.00u

Zaterdag

manege Jeugdles

Vrij rijden

manege Jeugdles

Vrij rijden

09.00u - 12.00u

12.00u - 13.00u

13.00u - 17.00u

20.00u

Zondag Vrij rijden  
 

Afdrukken E-mailadres

Prijslijst januari 2024

Rijlessen jeugd (tot 18 jaar)
 • Per losse les 20,00
 • Per leskaart (10 lesuren) 140,00
Rijlessen volwassenen (18 jaar en ouder)
 • Per losse les 22,50
 • Per leskaart (10 lesuren) 165,00
 • Privéles ( half uur ) 35,00
 • Privéles ( 1 uur ) 50,00
 • Extra paard (half uur privéles) 20,00
 • Extra paard (1 uur privéles) 25,00
Eigen Paard
 • Privéles ( half uur ) 30,00
 • Privéles ( 1 uur ) 45,00
Buitenrit
 • Buitenrit Kind tot 18 jaar (per uur) 22,50
 • Buitenrit Volwassenen vanaf 18 jaar (per uur) 25,00

De klant dient tenminste 15 min. voor aanvang van de les of buitenrit aanwezig te zijn.

Bij verhindering dient U zich tenminste 24 uur van tevoren af te melden, anders zal les of buitenrit in rekening worden gebracht.

Op een leskaart (10 lesuren ) mag 2 keer afgemeld worden, de 3de keer wordt afgeschreven uitgezonderd 6 weken zomer vakantieperiode.

De leskaart dient vooraf betaald te worden, dit kan contant-pinnen of per bank overgemaakt worden.
De leskaart blijft in ons bezit, zodra U de 10de les gereden heeft krijgt U een strookje mee waarop staat wanneer de eerstvolgende les weer ingaat.

Lesdagen die vervallen zijn:
 • Carnaval maandag en dinsdag
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartdag
 • Tweede Pinksterdag
 • St. Nicolaasavond
 • Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag

Afdrukken E-mailadres

Kleding

Als je bent ingedeeld in een van onze lessen, dan zien we je graag op de afgesproken tijd verschijnen.
Een officieel ruitertenue wordt geadviseerd maar is niet verplicht. Een trainingsbroek en rubberen laarzen kan ook. Een spijkerbroek gaat vaak schuren op de naden en schoenen met veters en hak kunnen te ver in de beugels schieten en dan vast komen te zitten.
Een veiligheidscap is verplicht, deze moet dan voorzien zijn van een CE markering en het EN-1384-teken, staat dit er niet in dan is de cap niet goedgekeurd. Deze kun je voorlopig ook lenen van de manege.
Als je een zweepje nodig hebt, dan geven wij dat wel aan. Wanneer je gevorderd bent mag je ook sporen gebruiken nadat je dit aan de instructeur(-trice) gevraagd hebt. Afgeraden wordt het om ringen of grote sieraden te dragen.
Onthoudt goed dat het niet toegestaan is om op het paard de cap af te zetten of om kledingstukken uit te doen zonder dat iemand je paard vasthoudt.

Afdrukken E-mailadres

Verzorging

De lessen worden door de instructeur(-trice) ingedeeld op het bord bij de stallen. De namen van de paarden staan hierop met daarachter het nummer van dat paard dat correspondeert met het nummer achterop het zadel en voorop het hoofdstel. Seciale benodigdheden staan ook op dit bord.

Als je een paard moet zadelen, dan begin je altijd met het poetsen en klaarleggen van de spullen. We benaderen het paard altijd vanaf de linkerkant en laten horen door middel van je stemgebruik dat je je paard nadert, wanneer je paard niet stil blijft staan kun je hem het oranje hoofdstel aandoen en door vast zetten aan de ketting in de stal. Je mag hem nooit aan het hoofdstel of bit vastzetten, wel aan het halster op de spuitplaats tussen 2 kettingen of in de stal.

Je begint het poetsen met de roskam. Met deze borstel maak je ronddraaiende bewegingen tegen de haren in, zodat het stof goed loskomt. Je werkt altijd van voor naar achter. Op de lichaamsdelen van het paard waar de huid dun is, mag je niet met de roskam komen omdat dit te gevoelig voor het paard is. Vergeet niet om de roskam regelmatig uit te kloppen.
Nadat je de roskam hebt gebruikt, pak je de harde borstel. Met lange slagen borstel je nu het stof van de huid. Ook nu niet te hard op de rug, hoofd en benen. Regelmatig de borstel met de roskam of de hand schoonvegen.
Na de harde komt de zachte borstel. Deze mag je overal gebruiken op dezelfde manier als de harde, hiermee poets je het laatste stof van z’n lijf. Bij de staart hoef je alleen de strootjes eruit te halen en mag je niet met de borstel er doorheen, omdat er dan veel te veel haren uit getrokken worden. De manen moet je met een manenborstel borstelen.

De hoeven moet je met een hoevenkrabber uitkrabben om te controleren of er geen steentjes en dergelijke in zitten die pijn kunnen veroorzaken.

Afdrukken E-mailadres

De paarden

Afdrukken E-mailadres

Algemene voorwaarden

De partijen

Manege Pullens gevestigd in de van Haestrechtstraat 36a te Kaatsheuvel, verder te noemen lesgever, en de klant op de voorzijde van dit formulier omschreven, zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarde en bepalingen

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. De klant verklaart zich door ondertekening van onderhavige akte uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever/ eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 3 Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de “Lesovereenkomst Manege Pullens” en wordt aangegaan voor de duur van drie maanden.

 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

Artikel 4 Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.

 2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.

 3. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

 2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen.

 3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 6 Opzegging

De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7 Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit contract is vermeld.

 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk voor aanvang van de periode dat het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door lesgever op te geven bankrekeningnummer, dan wel door contante vergoeding aan lesgever.

 3. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. In overleg met de lesgever kunnen 24 uur van tevoren afgezegde lessen binnen de geldigheidsduur van de rittenkaart ingehaald worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

 2. De lesgever is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.

 3. De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9 Risico-acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, buiten de voorzieningen, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

Afdrukken E-mailadres

Logo

Over ons

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tel.: +31(0)416-540101
 • Route
 • Het Team
 • Volg ons op Facebook