Algemene voorwaarden

De partijen

Manege Pullens gevestigd in de van Haestrechtstraat 36a te Kaatsheuvel, verder te noemen lesgever, en de klant op de voorzijde van dit formulier omschreven, zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarde en bepalingen

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. De klant verklaart zich door ondertekening van onderhavige akte uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever/ eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 3 Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de “Lesovereenkomst Manege Pullens” en wordt aangegaan voor de duur van drie maanden.

 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

Artikel 4 Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.

 2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.

 3. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

 2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen.

 3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 6 Opzegging

De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7 Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit contract is vermeld.

 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk voor aanvang van de periode dat het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door lesgever op te geven bankrekeningnummer, dan wel door contante vergoeding aan lesgever.

 3. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. In overleg met de lesgever kunnen 24 uur van tevoren afgezegde lessen binnen de geldigheidsduur van de rittenkaart ingehaald worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

 2. De lesgever is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.

 3. De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9 Risico-acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, buiten de voorzieningen, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

Afdrukken E-mailadres

Logo

Over ons

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tel.: +31(0)416-540101
 • Route
 • Het Team
 • Volg ons op Facebook